Početna / O nama

O Nama

JU "Studentski centar” Sarajevo

Osnovan je Odlukom Savjeta Univerziteta 1959. godine i od tada posluje u kontinuitetu. Skupština Kantona Sarajevo 2000. godine, preuzima prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata, Odlukom o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00). Osnovna djelatnost Studentskog centra je pružanje usluga smještaja i ishrane studentima Univerziteta u Sarajevu, a sve ostale djelatnosti imaju sporedni karakter i u funkciji su osnovnih ciljeva i strategije Centra. Imajući u vidu značaj i karakter osnovne djelatnosti, Studentski centar je pozicioniran i danas posluje kao javna ustanova. Budući da, prema Ustavu FBiH, kantoni imaju ingerenciju u domenu visokog obrazovanja, to je Kanton Sarajevo osnivač JU “Studentski centar” Sarajevo, iako su korisnici usluga studenti koji dolaze iz drugih područja Bosne i Hercegovine. U prijeratnom periodu “Studentski centar” Sarajevo je, vršeći djelatnost studentskog standarda, postizao impozantne rezultate poslovanja, koji su ga svrstavali u sami vrh sličnih institucija u bivšoj Jugoslaviji. O tome govore i podaci o smještaju preko 5.000 studenata, ishrane oko 11.000 studenata, te preko 400 zaposlenih radnika. Također je bila izuzetno razvijena i djelatnost Servisa za povremeno i privremeno zapošljavanje studenata i omladine, kao sekundarna djelatnost, koja je sa svojim prihodima učestvovala čak sa 25 % u strukturi ukupnog prihoda Centra i na taj način značajno subvencionirala cijenu smještaja i ishrane studenata. U toku rata u Bosni i Hercegovini, “Studentski centar” je pretrpio ogromna razaranja u kojima je većina objekata devastirana, oprema u potpunosti uništena, a kadrovska struktura značajno reducirana. Time je i obim djelatnosti znatno smanjen. Najveći investicioni zahvati su poduzeti na rekonstrukciji studentskog doma “Nedžarići” kad je, zahvaljujući sredstvima stranih donatora, obnovljen objekat “B” sa blizu 400 savremeno opremljenih soba i 960 ležajeva, te dva objekta u studentskom naselju „Bjelave“. Danas Centar pruža usluge smještaja i ishrane za oko 2.000 studenata Sarajevskog Univerziteta koji su gotovo podjednako raspoređeni na lokalitetima Bjelave i Nedžarići. JU „Studentski centar“ Sarajevo, 2009. godine, uvodi HACCP sistem sigurnosti hrane. Dobijanje uvjerenja o implementiranom standardu znači mogućnost postizanja boljih rezultata u radu, kontrole svih procesa proizvodnje, te u konačnici, ostvarivanja povjerenja kod krajnjih korisnika-studenata. Cilj implementiranog HCCP-a u studentskim restoranima je pripremini zdravstveno ispravnu hranu prikladnu za namijenjenu upotrebu, kontrolisati sve faze proizvodnog ciklusa od ulazne, procesne kontrole do finalne kontrole gotovog proizvoda. U konačnici sve u cilju zaštite zdravlja krajnjeg potrošača, te poboljšanja studentskog standarda.

Finansiranje redovnih studenata

U cilju obezbjeđenja uslova za kontinuirano vršenje djelatnosti studentskog standarda, kao djelatnosti od posebnog društvenog, odnosno javnog interesa, studentski centri u Federaciji BiH su uložili velike napore i u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, uspjeli dogovoriti sa predstavnicima Vlada i resornih ministarstava kantonâ njihovu participiraju u cijeni smještaja i ishrane redovnih studenata koji koriste usluge studentskih domova. Participacija kantona je predviđena kroz subvenciju smještaja i ishrane redovnih studenata u iznosu od 219,00 KM mjesečno po studentu, izuzev SBK i HNK za koji subvencija iznosi 189,00 KM, dok student stanar-korisnik studentskog doma plaća stanarinu u iznosu od 114,00 KM. Pravo na smještaj i ishranu sa subvencijom u smještajnim kapacitetima JU “Studentski centar” Sarajevo ostvaruju svi redovni studenti koji imaju mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo.

Finansiranje stranih studenata

Pravo na smještaj i ishranu imaju strani i vanredni studenti, s tim da plaćaju punu cijenu koja podrazumijeva 219,00 KM plus troškovi stanarine u zavisnosti od kategorije soba u kojima su smješteni (od 114,00 KM-169,00 KM).

Strani i vanredni studenti mogu koristiti sve sadržaje studentskih domova kao i redovni studenti.

Konkursne aktivnosti

Prijem studenata u studentske domove se vrši na osnovu javnog konkursa objavljenog u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Ustanove. Da bi Konkurs bio objavljen neophodno je dobiti saglasnost od resornog Ministarstva Osnivača, sukladno članu 22. i 23. Pravila JU “Studentski centar” Sarajevo. U izvještajnom period Ustanova se uredno i blagovremeno obraća resornom Ministarstvu po pitanjima konkursnih aktivnosti, i to:

- Dobivanja saglasnosti u tekst Konkursa za prijem studenata u studentske domove,

- Delegiranje jednog predstavnika Kantona-Osnivača u Centralno nadzornu komisiju za sprovođenje Konkursa za prijem studenata u studentske domove

Resorno Ministarstvo uredno i na vrijeme daje saglasnost na tekstove Konkursa za prijem studenata u studentske domove, kao i delegira po jednog predstavnika-uposlenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u Centralnu nadzornu komisiju za sprovođenje Konkursa. Konkurs za za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) za tekuću akademsku godinu na smještaj i ishranu, objavljuje se polovinom mjeseca juna i traje 30 dana od dana objavljivanja.

Studentske i druge organizacije koje djeluju u okviru ustanove

Udruženje studenata Studentskog centra

Komisija za sport

Disciplinska komisija Studentskog naselja Bjelave

Disciplinska komisija Studentskog doma Nedžarići

Komisija za praćenje kvaliteta i cijena ishrane u restoranima Studentskog naselja Bjelave i Studentskog doma Nedžarići

Komisija za procjenu štete, smještaja i kvaliteta usluge u Studentskom domu Nedžarići

Komisija za procjenu štete, smještaja i kvaliteta usluge u Studentskom naselju Bjelave

Komisija za kulturu i zabavu